วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
 
Vision (วิสัยทัศน์) 

เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน และ สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Mission (พันธกิจ)

 • เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
 • สินค้าหลากหลาย คุณภาพสูง ตอบโจทย์ลูกค้าทุกรูปแบบ
 • ลูกค้ามีความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ผ่านการให้บริการที่สร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดี
 • ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร  ให้พนักงานเป็นคนดี มีศักยภาพและความผูกพัน
 • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
Core Value (ค่านิยม)
  ตัวย่อ (เซอร์วิส) S-E-R-V-I-C-E
 • ใส่ใจบริการ   (Service-minded)
 • ทำงานสร้างพลัง  (Empowerment)
 • เพิ่มกำลังยืดหยุ่น  (Resilience)
 • สำนึกคุณค่า  (Value)
 • เสริมบูรณาการ  (Integration)
 • ประสานพันธสัญญา  (Commitment)
 • มุ่งหาความเป็นเลิศ   (Excellence)
Powered by MakeWebEasy.com